title
 

Training “massage en kanker” voor masseurs en massagetherapeuten

 

Om ervoor te zorgen dat steeds meer masseurs op een verantwoorde wijze kunnen en durven masseren bij mensen met kanker, wordt vanuit onze stichting tweemaal per jaar een training “massage en kanker” gegeven. De opbrengst van deze training komt ten goede aan onze projecten, met de nadruk op de massageprojecten in ziekenhuizen.

Informatie over de training

 

Data najaar 2019

 

5 en 6 oktober 2019

20 oktober 2019

3 november 2019

1 december 2019 (ochtend tot 14 uur)

Data 2020

Nog niet bekend

 

 

Locatie

Mainport hotel Rotterdam.

Accreditatie

We zijn geaccrediteerd als bij/nascholing op HBO niveau bij Holos academie, VNT-Nederland, KTNO, NVSTVNRT, FAGT en BATC

Docenten

Suraya van Broekhoven Verpleegkundig specialist oncologie
Ineke Vogel  GZ psychologe/mindfulnesstrainer. Gespecialiseerd in psycho-oncologie
Linda Zuidema  Oedeemtherapeute/fysiotherapeute/bekkenfysiotherapeute
Monique van der Kooij  Massagetherapeut/ maatschappelijk werkende/manager sociale domein
Iris van Putten Massagetherapeut/verpleegkundige/coördinator hospice

Doelgroep

Deze training is voor ervaren masseurs/massagetherapeuten. Ook doen regelmatig voetreflextherapeuten en shiatsutherapeuten mee. Criteria voor deelname:

      • Massage opleiding op minimaal MBO niveau
      • Minimaal een jaar ruime en aantoonbare massage-ervaring
      • Specifieke motivatie voor het werken met deze doelgroep kunnen formuleren
      • Medische basiskennis is wenselijk

Algemeen

Het is belangrijk om te weten dat de training voor ca. 80% uit theorie bestaat, die op sommige onderdelen best pittig en behoorlijk medisch georiënteerd kan zijn. Dit is ook de reden dat men ervaring dient te hebben met massagetechnieken. Bestaande massagetechnieken worden slechts op die manier met elkaar geoefend dat men gaat ervaren hoe een massage op diverse manieren aan te passen aan de situatie en conditie van de cliënt. Hierbij wordt gewerkt vanuit de insteek dat liefdevolle aanraking, er ZIJN in aanraking en geen agenda hierin willen en durven hebben essentieel zijn in het masseren van mensen met kanker. Er worden dus geen specifieke technieken aangeleerd voor massage bij kanker. In onze ogen bestaan deze niet.

Specifiek

      • Wat is kanker en op welke manieren wordt het gediagnosticeerd
      • Medische terminologie
      • Kennis van behandelingen, medicatie en bijwerkingen
      • Kennis van het lymfesysteem en mogelijke problematiek op dit gebied bij kanker
      • Psychische impact van kanker en communicatie op dit gebied
      • Bewustwording eigen houding ten aanzien van de ziekte kanker
      • Kennis van contra-indicaties, aanpassingen in massage en overige van belang zijnde “regels” op het gebied van het masseren van mensen met kanker
      • Anamnese en plan van aanpak
      • Verwijzing, nazorg en sociale kaart bij kanker
      • Casuïstiek

Tijdsinvestering

      • 4 dagen van 10:00 tot 16:30 uur (weekend dagen)
      • 1 ochtend of middag van 10:00-14:00 of van 13:00-17:00
      • Tijdens de trainingsperiode en/of daarna minimaal bij 1 cliënt met kanker een anamnese afnemen, plan van aanpak maken en twee massages geven
      • Contacturen theorie 24 uur, contacturen praktijk 4 uur
      • Zelfstudie incl. oefenclient, uitvoeren opdrachten, verslaglegging etc: 28 uur

Een certificaat wordt uitgereikt bij 100% aanwezigheid bij de lesdagen (bij het onverhoopt missen van een dag(deel) kan deze na overleg in een latere training ingehaald worden) en een beoordeling met “voldoende” van een reflectieverslag over de massages en ervaringen hierin op basis van een vooraf aangeboden format. Bij een onvoldoende kan een aanvullende opdracht worden verstrekt. Op basis van de kwaliteit hiervan en de algemene indruk van de cursist wordt de beoordeling aangepast dan wel gehandhaafd. Met ingang van de voorjaarstraining 2018 zal tevens een schriftelijke toetsing plaatsvinden.

N.B. bij het zoeken naar proefcliënten kan ondersteund worden door het plaatsen van een oproep via onze kanalen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het vinden hiervan.

Kosten

De kosten van deze training zijn vastgesteld op een tarief van € 595,- (onze stichting is niet BTW plichtig). Dit is inclusief 4,5 lesdag, lesmateriaal, koffie, thee en persoonlijke ondersteuning via mail of telefonisch bij vragen en onduidelijkheden. Tevens wordt na het verkrijgen van het certificaat de naam vermeld op de website van de stichting Voor Jou.

N.B. de volledige opbrengst van deze training na aftrek van de kosten voor docenten en eventuele bijkomende kosten voor de ruimte en lesmateriaal, gaat naar de doelen van de stichting Voor Jou, met name naar de massageprojecten in ziekenhuizen.

Inschrijving en voorwaarden

U kunt u aanmelden voor een training via dit inschrijfformulier. Uiteraard geldt bij deze training “vol is vol”.

Gezien de grote vraag en relatief lage prijs zal bij aanmelding op basis van de criteria beslist worden over deelname. Hierbij speelt de motivatie voor deze specifieke doelgroep een rol alsmede eventuele ervaring, privé, of in de praktijk. Bij twijfel zal verder doorgevraagd worden op genoemde criteria en motivatie. Op deze wijze willen wij voorkomen dat wij cursisten trekken, die dit doen “gewoon om er iets nieuws bij te leren”, of vanuit de insteek “een nieuwe doelgroep, gat in de markt, dus een puur commercieel oogpunt”. Hiervoor vinden wij deze training niet geschikt. Vanuit de stichting Voor Jou zetten wij ons met hart en ziel in voor mensen met kanker. Dit verwachten wij ook van de masseurs, met wie wij op deze wijze “in zee” gaan.

Na bevestiging van deelname aan de training vanuit stichting Voor Jou dient binnen twee weken een aanbetaling van € 100,- te worden voldaan. Het restant bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de start van de training te zijn voldaan. Bij niet tijdig voldoen van de betalingen komt de inschrijving te vervallen en zal de plek worden opgevuld door een andere cursist.

Beoordeling van het huiswerk gebeurt door 2 docenten van de opleiding. Het oordeel is bindend en hier kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. Zowel voor de schriftelijke toets (vanaf voorjaarstraining 2018) als de huiswerkopdracht (uitwerken casus) is eenmaal een herkansing mogelijk. Bij de huiswerkopdracht gebeurt dit d.m.v. een aanvullende opdracht. De toets kan in de eerstvolgende training herkanst worden. Bij een aanvullende opdracht spelen de kwaliteit van de voorgaande opdracht alsmede de algemene indruk van de cursist, anders dan bij de eerste beoordeling, een rol in het eindoordeel.

Annulering

Voor het annuleren tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt € 75,- in rekening gebracht. Annuleert u tussen 6 en 2 weken voor aanvang, dan betaalt u 50% van het cursusgeld. Bij annulering binnen twee weken voor de cursus zijn we genoodzaakt het gehele cursusgeld in rekening te brengen.

Lesmateriaal

Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden. Het auteurs-en eigendomsrecht berust bij de Stichting Voor Jou en de betreffende docenten. Het is niet toegestaan om delen van of het gehele lesmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan beeld en/of geluidsopnamen te maken van de lessen.